Cenník

Vzhľadom na to, že právne predpisy upravujúce výkon advokácie neumožňujú zverejňovanie konkrétnych údajov o cenách, radi Vám informácie o cene poskytovaných právnych služieb poskytneme telefonicky, emailom alebo osobne.

Odmenu za právne služby upravuje vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V súlade s uvedenou vyhláškou preferujeme zmluvné dojednanie hodinovej odmeny účtovanej podľa času vynaloženého na poskytnutie právnej služby, nie je však vylúčené aj dojednanie paušálenej (odmena za určitý rozsah služieb poskytnutých vo vymedzenom období), podielovej odmeny (v prípade úspechu v rámci mimosúdneho rokovania / súdneho konania odmena vo forme podielu v percentuálnom vyjadrení, kombinovateľná s inými formami odmeňovania) a tarfinej odmeny (účtovaná v trestnom konaní podľa vyššie uvedenej vyhlášky).

V záujme korektných a transparentých vzťahov sa vždy snažíme klientom poskytnúť odhad celkových nákladov na právne služby, a rovnako o nákladoch na právne služby informujeme klientov pred každým jednotlivým úkonom právnej služby.

Kontaktujte nás

500/500