Naše služby

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom komplexné právne služby v oblasti trestného, rodinného, občianskeho, obchodného a správneho práva, vrátane zastupovania v konaniach pred súdmi, správnymi orgánmi alebo orgánmi činnými v trestnom konaní. Z našej agendy vyberáme:

Naša advokátska kancelária zúžitkováva skúsenosti v oblasti trestného práva v zastupovaní osôb podozrivých zo spáchania trestného činu, obvinených či obžalovaných, a rovnako osôb poškodených spáchaním trestného činu.

Odlíšenie priestupku od trestného činu, práva účastníkov trestného konania a možnosti obrany, trestné sadzby, mechanizmus ukladania trestov a mnoho ďalšieho Vám radi objasníme v rámci osobnej konzultácie. V zmysle právnych predpisov upravujúcich výkon advokácie sme povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých veciach, o ktorých sa pri výkone advokácie dozvedel.

Rodinné právo patri k stabilnej agende našej advokátskej kancelárie.

Kientom poskytujeme okrem iného právne služby v konaniach o rozvod manželstva, o úpravu práv a povinností maloletým deťom (starostlivosť a styk s maloletým dieťaťom, výživné), o vyporiadanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a rovnako v konaniach, v ktorých sa rozhoduje o podstatných veciach súvisiacich s výkonom práv a povinností k maloletým deťom, na ktorých sa rodičia nevedia dohodnúť.

Na osobnej konzultácii Vám radi odpovieme na všetky Vaše otázky, popíšeme proces rozvodu manželstva a vyporiadania spoločného majetku, objasníme možnosti úpravy starostlivosti a styku s maloletými deťmi vrátane striedavej starostlivosti a navrhneme najvhodnejšie riešenie. Súčasťou poskytovania právnych služieb v oblasti rodinného práva je aj príprava rodičovských dôhod a dohôd o vyporiadaní majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Prax ukazuje, že pôvod množstva problémov a sporov v záväzkových vzťahoch pramení v absencii alebo nedostatočnej zmluvnej úprave. Príprava a pripomienkovanie zmlúv predstavuje štandardnú súčasť našej každodennej práce.

Bohaté skúsenosti s tvorbou a pripomienkovaním zmlúv týkajúcich sa nakladania s nehnuteľnosťami, developerských projektov, disponovania finančnými prostriedkami, bežných či špecifických obchodnoprávnych vzťahov a mnohých ďalších životných situácií Vám vnesú do zäväzkových vzťahov istotu a zrozumiteľnú úpravu vzájomných práv a povinností.

Dohodnite si osobnú konzultáciu, prípadne zistite, či nie je možné Vašu zmluvu pripraviť alebo pripomienkovať aj bez potreby osobného stretnutia.

Naša advokátska kancelária poskytuje klientom právne služby v oblasti vymáhania pohľadávok, ktorých súčasťou je okrem iného aj posúdenie bonity pohľadávky, mimosúdne rokovanie, zastupovanie v spore, v prípadnom exekučnom konaní a rovnako zastupovanie záujmov klientov v konkurzných konaniach.

Viac informácií o postupe a nástrojoch vedúcich k uspokojeniu veriteľov Vám radi poskytneme na osobnom stretnutí.

Výber vhodnej formy podnikania, rozdiel medzi založením novej obchodnej spoločnosti a kúpou existujúcej, úprava vzťahov, kompetencií, práv a povinností vo vnútri spoločnosti, predaj obchodnej spoločnosti, zmena konateľa, zmena sídla, rozšírenie živností - to je len zlomok otázok, ktoré Vám radi objasníme na osobnej konzultácii.

Pomôžeme Vám vyznať sa v právnej úprave verejne obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti (vrátane novinky - jednoduchej spoločnosti na akcie), družstva a podnikania podla tzv. Živnostenského zákona.

Súčasťou obchodnoprávnej agendy našej advokátskej kancelárie je okrem poskytovania právnych služieb v otázke obchodných spoločností aj právny servis k obchodnoprávnym záväzkovým vzťahom vrátane zmluvnej agendy.

Zákonom o registri partnerov verejného sektora bol zriadený register, do ktorého sa zapisujú osoby spľňajúce definíciu partnera verejného sektora

Naša advokátska kancelária Vám poskytne všetky informácie týkajúce sa registra partnerov verejného sektora. Pomôžeme Vám identifikovať, či máte povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, objasníme Vám, aké sú dôsledky nezapísania do registra partnerov verejného sektora, a rovnako Vám ozrejmíme všetky Vaše práva a povinnosti súvisiace s právnou úpravou registra partnerov verejného sektora.

Každý partner verejného sektora musí mať uzavretú dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby, pričom oprávnenou osobou je okrem iného aj advokát. Naša advokátska kancelária poskytuje služby oprávnenej osoby, pričom na osobnom stretnutí Vám radi objasníme, v čom spočíva činnosť oprávnenej osoby, prečo partner verejného sektora musí mať uzavretú dohodu s oprávnenou osobou a odpovieme na všetky Vaše otázky.

Právne predpisy upravujú viaceré možnosti obrany pred neprimerane vysokými nárokmi hraničiacimi s úžerou a nástroje slúžiace na zmiernenie následkov exekučných konaní a nemožnosti plnenia záväzkov.

Radi Vám na osobnej konzultácii poskytneme všetky informácie ohľadom možností obrany voči finančným a inkasným spoločnostiam, možnosti odkladu a zastavenia exekúcie, povolenia splátok v exekučných konaniach, a v neposlednom rade Vám radi objasníme inštitút osobného bankrotu.

Naša advokátska kancelária poskytuje pre športovcov a športového organizácie komplexné právne služby v oblasti športového práva.

Zákon o športe upravuje množstvo práv a povinností športovcov a športových organizácií. Pomôžeme Vám zorientovať sa v právach a povinnostiach týkajúcich sa zmluvných vzťahov športovcov, najmä s dôrazom na povinné náležitosti zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu, o amatérskom vykonávaní športu alebo o príprave talentovaného športovca, a rovnako poskytneme poradenstvo v otázke aplikácie Zákonníka práce na vzťah športovca a športovej organizácie.

Športovým organizáciám poskytujeme okrem iného poradenstvo v otázke sponzoringu, zmlúv o sponzorstve , práv a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich financovanie zo súkromných alebo verejných zdrojov . Zodpovieme Vám všetky otázky týkajúce sa povinnosti ustanoviť kontrolóra a objasníme Vám jeho povinnosti a kompetencie.

V neposlednom rade ponúkame športovcom a športovým organizáciám zastupovanie v konaniach o správnych deliktoch a priestupkoch upravených v zákone o športe.

Špecifickou agendou našej advokátskej kancelárie je posytovanie právnych služieb fanúšikom, ktorí sa počas návštevy športového podujatia dostali do konfliktu s políciou alebo strážnou bezpečnostnou službou, boli pokutovaní, príp. zadržaní a obmedzení na osobnej slobode a bolo voči nim začaté priestupkové alebo trestné konanie.

Fanúšikom poskytujeme komplexné právne poradenstvo vrátane zastupovanie pred súdmi, správnymi orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Občianskoprávna agenda našej advokátskej kancelárie v sebe zahŕňa širokú paletu poskytovaných právnych služieb.

Klientom ponúkame okrem iného právne poradenstvo a právne zastupovanie v sporoch o vlastnícke právo, v tzv. susedských sporoch, v sporoch o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia, v sporoch súvisiacich s porušením zmluvných alebo zákonných povinností.

Rovnako poskytujeme právne poradenstvo v otázke dedenia, práv a povinností dedičov, možností poručiteľov za života upraviť otázku dedenia. Občianske právo však v sebe zahŕňa nespočetné množstvo otázok, v rámci ktorých poskytujeme klientom naše služby.

Neváhajte nás preto kontaktovať a dohodnite si osobnú konzultáciu.

Kontaktujte nás

500/500